Česká spondylochirurgická společnost

Czech Spine Surgery Society

Inaugurační dopis

V Brně 3. ledna 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych při příležitosti 20. výročí založení České spondylochirurgické společnosti poděkoval všem mým předchůdcům, nevýznamnějším představitelům páteřní chirurgie, za jejich přínos při rozvoji, stabilizaci i vybudování společenské prestiže. Během této doby vytvořili velmi respektovanou společnost, která se stala významným partnerem ministerstva zdravotnictví při akreditacích pracovišť, vzniku akreditační komice ministerstva zdravotnictví pro spondylochirurgii a v neposlední řadě významným partnerem při vyjednávaní úhrad za výkony při Dohodovacích řízeních se zdravotními pojišťovnami. Spondylochirrgická společnost se stává zásadní složkou při vzdělávání ve spondylochirurgii a s tím související zařazení spondylochirurgie jako nástavbového oboru.

Se vzděláváním bude souviset i další směřování našeho oboru a to zavedením do praxe systému vzdělávání na akreditovaných pracovištích zakončených závěrečnou zkouškou a získáním zvláštní odborné způsobilosti. Bude pokračovat i naše snaha o sbližování našeho systému vzdělávání s evropským systémem, i když v této věci jsme možná již dále.

Samozřejmě součástí naší práce zůstává pořádání výročních kongresů České spondylochirurgické společnosti s výročními schůzemi, jakož i reakce na neustále změny ve zdravotnictví.

Stejně tak pokračuje i spolupráce s European Spine Journal, kde se naše společnost stala sesterskou společností časopisu. Zasílání 17 výtisků časopisu na naše spondylochirurgická pracoviště a jejich platba za ně pak tvoří největší výdajovou položku při hospodaření společnosti.

Rád bych chtěl tímto poděkovat i naším partnerům z řad spolupracujících firem za to, že i díky nim se nám daří udržovat vyrovnaný rozpočet.

Dovolte mi nyní, abych Vám popřál v další práci hodně zdraví, spokojenosti i štěstí.

Za výbor České spondylochirurgické společnosti,

Jan Cienciala

předseda ČSCHS